Vendepunktet
Make love, not porn

Hvorfor sexafhængig?

Som regel finder vi hovedårsagen for sex og kærlighedsafhængighed i personens barndom. Langt de fleste sexafhængige kvinder er blevet misbrugt seksuelt som børn og det samme gælder for mindst 40% af de mænd der er afhængige af sex.

Vi har alle sammen brug for at blive krammet og rørt ved, det er faktisk så vigtigt for os at vi automatisk, bevidst og ubevidst, forbinder det med kærlighed og omsorg. Hvis du som barn får opmærksomhed igennem sex (misbrug), vil du være tilbøjelig til at bruge sex senere i livet når du har behov for at føle dig elsket og værdsat. Der findes også sexafhængige mennesker der tilsyneladende ikke (direkte) er blevet misbrugt seksuelt. De fortæller ofte at som unge har de følt sig uønsket og uelsket, og de har lært at bruge sex som hurtigt fix når disse følelser melder sig på banen.

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)