Sexafhængighed og følelser
Er jeg afhængig af sex?

Robert Scaer fortæller om traume og traumeheling

Robert Scaer er en pensioneret læge (neurolog) der i mange år arbejdede med rehabilitering af tilskadekomne. Han har selv været i gennem meget og har derfor personlig erfaring med traume og de længerevarende efterdøninger af traumatiske oplevelser. Han blev inspireret af Peter Levines arbejde, han blev hurtigt opmærksom på at Levine kunne noget ingen anden kunne. Scaer er en ekspert når vi kommer til hjerne og nervesystemet, han forstår og kan forklare de underliggende processer i forbindelse med traume og Somatic Experiencing.

Nogen har knoklet på at oversætte interviewet til Dansk, godt gået. Hvis du er virkelig  interesseret i Somatic Experiencing, PTSD og traumeteori så kan jeg kun anbefale Scaer (du skal til gengæld være meget interesseret, det er lidt nørdet).

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)