Enestående alkoholbehandling fejrer
Mænd og skam

Kursus i pornoafhængighed og sexafhængighed.

Kontor1Grundkursus i sexafhængighed

28. feb. - 2. mar. i Kbh.

 Grundkursus i sexafhængighed består af 3 moduler, fordelt over 3 dage, der giver indblik i de mest anvendte teorier og behandlingsmetoder i forhold til sexafhængighed, og hvordan sexafhængighed evt. påvirker partneren. Målsætningen er at den enkelte deltager får tilstrækkelig viden til at kunne:

  • Bruge specielt udviklede tests for sexafhængighed.
  • Yde, under supervision, behandling af sexafhængige mennesker.
  • Yde hjælp til pårørende af sexafhængige.
  • Forstå og give førstehjælp til traumatiserede pårørende og sexafhængige.
  • Henvise til og gøre brug af selvhjælpsgrupper.

Deltagere i Grundkursus i sexafhængighed tilbydes tilknytning til et netværk af terapeuter der arbejder med sexafhængighed, og supervision af erfarne terapeuter. 

Kursusleder er

Magnus Larusson MA.

Magnus har MA i sociologi, han er uddannet traumeterapeut (Somatic Experiencing) og misbrugsvejleder, med fokus på sexafhængighed.

Magnus har gennem en del år haft firmaet ”Promis”, hvor han har hjulpet sexafhængige og deres partnere http://www.promis.dk/

Tilmelding: Misuzo på 30 96 25 66 (misuzo.dk). 

 Misuzo

Nordre Fasanvej 48

2000 Frederiksberg

email: mail@misuzo.dk

 

 

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)