Støttegruppe for partnere af sex eller pornoafhængige.
Pigen og den gode fe.

Konsekvenser af sexafhængighed og pornoafhængighed.

I behandlingen er det vigtigt at den sexafhængige/pornoafhængige ser på konsekvenserne af sit misbrug. Her nedenfor er en "smagsprøve" af de skriftlige opgaver vi bruger:

I virkeligheden forventer, eller håber, stort set alle misbrugere, at ingen vil lægge mærke til de skadelige konsekvenser af deres adfærd. Mange bliver rigtig forarget, når de oplever konsekvenserne, f.eks. problemer i parforholdet, at blive suspenderet eller fyret, at kreditkortet bliver lukket, eller at de måske kommer i fængsel.

Men konsekvenserne giver et fingerpeg mod virkeligheden. Konsekvenserne opstår, fordi omverden ikke deltager i misbrugerens illusion og forvrængede måde at tænke på. Løgne, brudte løfter og misbrugerens udnyttelse af andre mennesker kommer til sidst til at koste - og koste dyrt.

Det er på den måde, misbrugerne opdager, at benægtelsen er det første stadie i sorgprocessen. Med andre ord, tabene begynder at hobes op, og misbrugeren forsøger at holde fast i sin benægtelse for at undgå virkeligheden. Før eller senere kommer sandhedens time alligevel, der er opstået en alvorlig krise.

Det hjælper meget, siger dem der har været i behandling, at lave en så fyldestegørende liste som muligt over konsekvenserne af deres afhængighed. Alle sexafhængige, der har oplevet ud-af-kontrol-adfærd seksuelt, brugt sex til at håndtere stress eller skejet ud seksuelt, har oplevet negative konsekvenser af sin adfærd. Det har du også.

Det er trist, at nogle nægter at kalde det, der er sket, for ”konsekvenser,” eller de flygter endnu længere ind i deres misbrug for at benægte, hvad der er sket. Selvom det er smertefuldt at se på, hvor meget misbruget har ødelagt i vort liv, vil en ærlig gennemgang af de negative konsekvenser betyde en drastisk forbedring af dine chancer for at komme ud af dit misbrug...

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)