Skammen gør det svært at søge hjælp.
Svigtet - pårørende til sexafhængige

Love addict - afhængig af kærlighed.

 Love addiction betyder at den afhængige elsker sin partner på en intens og tvangsmæssig måde, der er skadelig for begge parter. Den bunder som regel i psykiske og følelsesmæssige faktorer der går helt tilbage til barndommen, og gør at den afhængige søger tilflugt i den stærke rus som forelskelsen er.

Love addicts bruger enorm energi på romantiske dagdrømme, sms’er og andet relateret til parforhold. Det gør de uanset om de er i et forhold, på udkig efter en ny partner, eller forsøger desperat at undgå et nyt et. Ofte er deres parforhold ret korte og intense, og meget romantiske, eller opslugende, mens de varer. Hvis de er i et længere varende parforhold vil det være kendetegnet ved intense op og nedture. Det sker også at love addicts vælger helt at trække sig ud af romantiske eller seksuelle forhold for at undgå at opleve sig sårbare, og for at undgå endnu en nedtur (tømmermænd/depression).

Mange love addicts føler at de næppe eksisterer hvis ikke de er i et forhold. De tror ofte at den ”rigtige” kæreste vil kunne udfylde det hul de føler indvendigt. Det kan andre mennesker selvfølgelig ikke, hvilket er meget frustrerende. Ofte vil partneren mærke presset og trække sig. Ulykkelig og desperat forsøger den kærlighedsafhængige nu at kontrollere og styre sin kæreste, men ender som regel med at skubbe ham eller hende længere og længere væk følelsesmæssigt. I processen glemmer den kærlighedsafhængige at tage vare på sine egne behov, og fokuserer nu kun på partneren.

Årsagerne til kærlighedsafhængighed er at finde i tidlige, relationelle traumer. Personer der lider af lavt selvværd, eller har lidt vanrøgt i barndommen, kan ende med konstant at søge bekræftelse hos andre. Mange love addicts elsker også rusen i forelskelsen, og de søger den igen og igen.

At være afhængig af kærlighed kan føre til alvorlige konsekvenser. Den ødelægger parforhold og andre personlige forhold, den kan have alvorlige karrieremæssige konsekvenser og medføre økonomiske problemer. Der er også alvorlige psykologiske konsekvenser som lavt selvværd, depression og selvmordstanker. Når personen så vælger at stoppe sin adfærd har hun eller ham brug for terapi for at bearbejde de underliggende traumer og de følelsesmæssige konsekvenser.

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)