John Bradshaw - en pioner er gået bort.
Hvorfor er alkoholikere så umodne?

Erich Fromm og sexafhængighed

Erich Fromm
Erich Fromm skrev allerede i 1956 om sexafhængighed som en lidelse på ligefod med alkoholisme og stofafhængighed, uden dog at bruge ordet sexafhængighed. I bogen Kunsten at elske, taler han om menneskets forsøg på at drukne ensomheden med kunstige midler: "Når de prøver på at flygte fra ensomhenden ved at ty til alkohol eller stoffer, føler de sig så meget mere ensomme... og på den måde drives de stadig hyppigere og stærkere til at søge tilflugt deri. Lidt anderledes er det, hvis man søger tilflugt i den seksuelle orgasme. Det er på en måde en naturlig og normal form for at overvinde ensomhed og en delvis løsning på isolationens problem. Men hos mange individer, der ikke bliver befriet for ensomheden på andre måder, antager længslen efter den seksuelle orgasme en form, der ikke adskiller den meget fra alkholisme og stofmisbrug. Den bliver et desperat forsøg på at flygte fra den angst, som ensomheden avler, og resultatet bliver en stadigt voksende følelse af ensomhed, fordi kønsakten uden kærlighed kun rent forbigående bygger bro over svælget mellem to menneskelige væsener". 

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)