Hvorfor er alkoholikere så umodne?
Afhængighed af sex og porno er nu en anerkendt lidelse

Afhængig af mere og mere bekræftelse

Shame-recovery11-680x453

Øget tolerance er et af de vigtigste tegn på afhængighed, hvilket betyder at den afhængige person behøver mere og mere af sit stof, eller sin adfærd, for at opnå den ønskede effekt. Det at drikke mere, ryge flere joints, eller finde nye elskere, vil langt henad vejen give den fangende rus eller trance, men den dag kommer hvor rusen udebliver, og alt hvad der er tilbage er at drikke, ryge eller dyrke sex for at holde smerten og skammen på afstand.

Hvis det er bekræftelse eller kærlighed du er afhængig af, så kan du i starten ikke få nok af den person du er opslugt af. Det vender efterhånden og du mister interessen for personen, og rusen aftager. Desværre er det ikke tegn på at afhængigheden er ved at slippe sit tag i dig, tvært imod. Du er nemlig ikke afhængig af personen som så, du er afhængig af de følelser han eller hun har kunnet kalde frem i dig. Du er afhængig af forelskelsen og af de indledende træk og manøvrer. Du er afhængig af jagten og bekræftelsen. Der skal der en ny romance, en ny elsker, for at du igen kan opleve rusen. Afhængighed er en sygdom og et af symptomerne er trangen til ”mere og mere” – vi bliver afhængige af det der føles godt, og vi vil have mere og mere af det.

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)