Min mands pornoafhængighed skadede mig.
Besat af sex

Anonyme shoppere - Selvhjælpsgruppe

Shopaholic 19

 

Mange joker med, trækker på smilebåndet ad eller ryster på hovedet over folk, der ikke kan styre deres købetrang. Men når det er nået derud, at det er blevet en afhængighed, er der ikke noget at more sig over. Det er dybt alvorligt.

Alt for mange danskere lider af en købemani eller købetrang, der har store negative konsekvenser for deres liv.

Problemet kendes også under navnet shopaholic, som mange dog forbinder med storshoppende kvinder. Reelt er købemani en alvorlig sygdom, som rammer både mænd og kvinder, og som ofte fører til bundløs gæld og alvorlige konflikter med familien.

           

Selvhjælpsgruppe i København

Behandlingscenter Tjele lægger lokaler til en SELVHJÆLPSGRUPPE for ANONYME SHOPPERE.

Det er en anonym gruppe, der mødes hver mandag kl. 18 i Vester Voldgade 96,3 i København. Det er ganske gratis at være med. Man møder bare op.

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)